ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
42
38
80
17
อบ.2
1,455
1,327
2,782
262
อบ.3
1,529
1,413
2,942
266
รวม อบ.
3,026
2,778
5,804
545
ป.1
1,544
1,592
3,136
276
ป.2
1,698
1,666
3,364
278
ป.3
1,807
1,775
3,582
278
ป.4
1,858
1,783
3,641
281
ป.5
1,729
1,696
3,425
281
ป.6
1,760
1,635
3,395
277
รวมประถม
10,396
10,147
20,543
1,671
ม.1
497
408
905
57
ม.2
522
394
916
58
ม.3
504
387
891
58
รวมมัธยมต้น
1,523
1,189
2,712
173
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
14,945
14,114
29,059
2,389
ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564
Loading...