ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
431
469
900
127
อบ.2
928
814
1,742
211
อบ.3
1,033
951
1,984
214
รวม อบ.
2,392
2,234
4,626
552
ป.1
1,117
1,003
2,120
221
ป.2
1,198
1,094
2,292
223
ป.3
1,256
1,193
2,449
220
ป.4
1,145
1,107
2,252
220
ป.5
1,256
1,093
2,349
222
ป.6
1,201
1,099
2,300
215
รวมประถม
7,173
6,589
13,762
1,321
ม.1
451
298
749
52
ม.2
420
325
745
50
ม.3
447
330
777
51
รวมมัธยมต้น
1,318
953
2,271
153
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10,883
9,776
20,659
2,026
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...