ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
216
230
446
61
อบ.2
867
816
1,683
174
อบ.3
1,018
892
1,910
187
รวม อบ.
2,101
1,938
4,039
422
ป.1
1,193
1,146
2,339
199
ป.2
1,269
1,214
2,483
198
ป.3
1,305
1,190
2,495
190
ป.4
1,206
1,043
2,249
197
ป.5
1,289
1,172
2,461
204
ป.6
1,166
1,126
2,292
194
รวมประถม
7,428
6,891
14,319
1,182
ม.1
415
300
715
48
ม.2
400
296
696
48
ม.3
391
298
689
47
รวมมัธยมต้น
1,206
894
2,100
143
ม.4
13
15
28
1
ม.5
12
1
13
1
ม.6
8
8
16
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
33
24
57
3
รวมทั้งหมด
10,768
9,747
20,515
1,750
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...