ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
282
271
553
78
อบ.2
1,356
1,170
2,526
248
อบ.3
1,466
1,351
2,817
252
รวม อบ.
3,104
2,792
5,896
578
ป.1
1,797
1,567
3,364
271
ป.2
1,830
1,648
3,478
272
ป.3
2,047
1,964
4,011
280
ป.4
2,036
1,926
3,962
277
ป.5
1,911
1,838
3,749
274
ป.6
1,974
1,978
3,952
277
รวมประถม
11,595
10,921
22,516
1,651
ม.1
666
461
1,127
68
ม.2
676
481
1,157
69
ม.3
631
468
1,099
70
รวมมัธยมต้น
1,973
1,410
3,383
207
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
16,672
15,123
31,795
2,436
ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564
Loading...