ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
21
27
48
7
อบ.2
1,609
1,565
3,174
241
อบ.3
1,861
1,689
3,550
249
รวม อบ.
3,491
3,281
6,772
497
ป.1
2,127
1,989
4,116
260
ป.2
2,196
1,966
4,162
256
ป.3
2,285
2,112
4,397
258
ป.4
2,216
1,967
4,183
255
ป.5
2,303
2,132
4,435
266
ป.6
2,283
2,068
4,351
262
รวมประถม
13,410
12,234
25,644
1,557
ม.1
1,071
839
1,910
77
ม.2
1,033
844
1,877
75
ม.3
966
784
1,750
77
รวมมัธยมต้น
3,070
2,467
5,537
229
ม.4
41
34
75
2
ม.5
33
45
78
2
ม.6
37
55
92
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
111
134
245
6
รวมทั้งหมด
20,082
18,116
38,198
2,289
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...