ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
3
10
2
อบ.2
1,031
994
2,025
154
อบ.3
1,182
1,111
2,293
154
รวม อบ.
2,220
2,108
4,328
310
ป.1
1,322
1,270
2,592
163
ป.2
1,422
1,387
2,809
166
ป.3
1,414
1,281
2,695
166
ป.4
1,352
1,290
2,642
164
ป.5
1,379
1,243
2,622
163
ป.6
1,300
1,306
2,606
160
รวมประถม
8,189
7,777
15,966
982
ม.1
571
497
1,068
51
ม.2
589
505
1,094
52
ม.3
514
454
968
51
รวมมัธยมต้น
1,674
1,456
3,130
154
ม.4
21
25
46
2
ม.5
16
21
37
2
ม.6
8
17
25
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
45
63
108
6
รวมทั้งหมด
12,128
11,404
23,532
1,452
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...