ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
100
101
201
27
อบ.2
948
925
1,873
150
อบ.3
961
942
1,903
146
รวม อบ.
2,009
1,968
3,977
323
ป.1
1,303
1,204
2,507
166
ป.2
1,237
1,141
2,378
160
ป.3
1,222
1,127
2,349
158
ป.4
1,267
1,228
2,495
161
ป.5
1,315
1,238
2,553
165
ป.6
1,356
1,216
2,572
162
รวมประถม
7,700
7,154
14,854
972
ม.1
386
329
715
39
ม.2
441
337
778
40
ม.3
395
334
729
43
รวมมัธยมต้น
1,222
1,000
2,222
122
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10,931
10,122
21,053
1,417
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560
Loading...