ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
266
253
519
51
อบ.2
962
865
1,827
150
อบ.3
1,037
990
2,027
164
รวม อบ.
2,265
2,108
4,373
365
ป.1
1,216
1,155
2,371
178
ป.2
1,331
1,191
2,522
179
ป.3
1,326
1,274
2,600
186
ป.4
1,267
1,221
2,488
183
ป.5
1,350
1,230
2,580
181
ป.6
1,411
1,255
2,666
179
รวมประถม
7,901
7,326
15,227
1,086
ม.1
368
289
657
33
ม.2
356
308
664
32
ม.3
321
278
599
32
รวมมัธยมต้น
1,045
875
1,920
97
ม.4
20
25
45
1
ม.5
14
21
35
1
ม.6
9
15
24
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
43
61
104
3
รวมทั้งหมด
11,254
10,370
21,624
1,551
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...