ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
14
5
19
2
อบ.2
1,089
973
2,062
187
อบ.3
1,155
1,095
2,250
198
รวม อบ.
2,258
2,073
4,331
387
ป.1
1,390
1,292
2,682
202
ป.2
1,490
1,438
2,928
208
ป.3
1,471
1,386
2,857
208
ป.4
1,378
1,359
2,737
209
ป.5
1,419
1,436
2,855
208
ป.6
1,501
1,401
2,902
210
รวมประถม
8,649
8,312
16,961
1,245
ม.1
267
192
459
35
ม.2
293
252
545
35
ม.3
286
217
503
35
รวมมัธยมต้น
846
661
1,507
105
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
11,753
11,046
22,799
1,737
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...