ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
314
314
628
45
อบ.2
1,882
1,800
3,682
177
อบ.3
1,968
1,929
3,897
187
รวม อบ.
4,164
4,043
8,207
409
ป.1
2,914
2,574
5,488
231
ป.2
2,428
2,234
4,662
211
ป.3
2,253
2,028
4,281
207
ป.4
2,060
2,002
4,062
204
ป.5
1,989
1,843
3,832
194
ป.6
1,956
1,758
3,714
188
รวมประถม
13,600
12,439
26,039
1,235
ม.1
1,135
1,164
2,299
88
ม.2
997
1,081
2,078
88
ม.3
880
988
1,868
82
รวมมัธยมต้น
3,012
3,233
6,245
258
ม.4
35
40
75
4
ม.5
33
50
83
5
ม.6
24
36
60
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
92
126
218
14
รวมทั้งหมด
20,868
19,841
40,709
1,916
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...