ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
309
320
629
44
อบ.2
1,752
1,660
3,412
177
อบ.3
2,001
1,948
3,949
190
รวม อบ.
4,062
3,928
7,990
411
ป.1
2,864
2,537
5,401
230
ป.2
2,560
2,307
4,867
218
ป.3
2,340
2,149
4,489
215
ป.4
2,226
2,008
4,234
210
ป.5
2,006
1,957
3,963
199
ป.6
1,885
1,806
3,691
194
รวมประถม
13,881
12,764
26,645
1,266
ม.1
1,233
1,175
2,408
91
ม.2
983
1,057
2,040
86
ม.3
892
1,027
1,919
86
รวมมัธยมต้น
3,108
3,259
6,367
263
ม.4
27
43
70
4
ม.5
33
35
68
4
ม.6
31
44
75
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
91
122
213
13
รวมทั้งหมด
21,142
20,073
41,215
1,953
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...