ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
86
110
196
25
อบ.2
790
695
1,485
147
อบ.3
847
832
1,679
149
รวม อบ.
1,723
1,637
3,360
321
ป.1
945
850
1,795
156
ป.2
1,057
978
2,035
157
ป.3
1,065
947
2,012
156
ป.4
1,099
1,014
2,113
158
ป.5
1,094
1,011
2,105
157
ป.6
1,176
939
2,115
156
รวมประถม
6,436
5,739
12,175
940
ม.1
403
265
668
39
ม.2
432
266
698
39
ม.3
404
253
657
39
รวมมัธยมต้น
1,239
784
2,023
117
ม.4
11
17
28
2
ม.5
13
20
33
2
ม.6
14
11
25
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
38
48
86
6
รวมทั้งหมด
9,436
8,208
17,644
1,384
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...