ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
78
87
165
8
อบ.2
444
412
856
96
อบ.3
465
429
894
100
รวม อบ.
987
928
1,915
204
ป.1
596
606
1,202
110
ป.2
668
623
1,291
118
ป.3
672
658
1,330
116
ป.4
688
658
1,346
117
ป.5
686
670
1,356
120
ป.6
718
694
1,412
120
รวมประถม
4,028
3,909
7,937
701
ม.1
151
105
256
20
ม.2
148
109
257
21
ม.3
114
133
247
21
รวมมัธยมต้น
413
347
760
62
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
5,428
5,184
10,612
967
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...