ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
200
197
397
27
อบ.2
2,510
2,309
4,819
225
อบ.3
2,411
2,314
4,725
232
รวม อบ.
5,121
4,820
9,941
484
ป.1
3,541
3,133
6,674
268
ป.2
2,924
2,651
5,575
254
ป.3
2,450
2,379
4,829
235
ป.4
2,374
2,135
4,509
205
ป.5
2,192
2,204
4,396
195
ป.6
1,951
2,038
3,989
182
รวมประถม
15,432
14,540
29,972
1,339
ม.1
1,334
1,524
2,858
97
ม.2
1,145
1,499
2,644
90
ม.3
983
1,404
2,387
92
รวมมัธยมต้น
3,462
4,427
7,889
279
ม.4
221
287
508
17
ม.5
129
243
372
15
ม.6
125
221
346
15
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
475
751
1,226
47
รวมทั้งหมด
24,490
24,538
49,028
2,149
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...