ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
216
245
461
31
อบ.2
1,047
1,005
2,052
99
อบ.3
1,100
991
2,091
100
รวม อบ.
2,363
2,241
4,604
230
ป.1
1,346
1,263
2,609
116
ป.2
1,396
1,207
2,603
113
ป.3
1,409
1,331
2,740
115
ป.4
1,375
1,248
2,623
111
ป.5
1,197
1,179
2,376
110
ป.6
1,243
1,072
2,315
108
รวมประถม
7,966
7,300
15,266
673
ม.1
660
616
1,276
41
ม.2
603
629
1,232
41
ม.3
498
590
1,088
38
รวมมัธยมต้น
1,761
1,835
3,596
120
ม.4
92
118
210
7
ม.5
87
97
184
7
ม.6
64
98
162
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
243
313
556
21
รวมทั้งหมด
12,333
11,689
24,022
1,044
ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564
Loading...