ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
241
231
472
32
อบ.2
1,083
991
2,074
104
อบ.3
1,144
1,039
2,183
105
รวม อบ.
2,468
2,261
4,729
241
ป.1
1,422
1,239
2,661
114
ป.2
1,435
1,322
2,757
115
ป.3
1,387
1,264
2,651
113
ป.4
1,217
1,188
2,405
107
ป.5
1,268
1,095
2,363
107
ป.6
1,140
1,156
2,296
108
รวมประถม
7,869
7,264
15,133
664
ม.1
660
637
1,297
40
ม.2
557
628
1,185
39
ม.3
488
540
1,028
39
รวมมัธยมต้น
1,705
1,805
3,510
118
ม.4
99
104
203
7
ม.5
65
104
169
7
ม.6
71
78
149
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
235
286
521
20
รวมทั้งหมด
12,277
11,616
23,893
1,043
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...