ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
525
506
1,031
87
อบ.2
1,012
959
1,971
151
อบ.3
1,204
1,096
2,300
153
รวม อบ.
2,741
2,561
5,302
391
ป.1
1,782
1,593
3,375
179
ป.2
1,743
1,612
3,355
179
ป.3
1,609
1,435
3,044
170
ป.4
1,605
1,452
3,057
170
ป.5
1,594
1,594
3,188
172
ป.6
1,631
1,498
3,129
173
รวมประถม
9,964
9,184
19,148
1,043
ม.1
686
513
1,199
42
ม.2
472
419
891
39
ม.3
453
353
806
40
รวมมัธยมต้น
1,611
1,285
2,896
121
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
14,316
13,030
27,346
1,555
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...