ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
93
107
200
20
อบ.2
856
779
1,635
133
อบ.3
1,071
1,071
2,142
149
รวม อบ.
2,020
1,957
3,977
302
ป.1
1,512
1,321
2,833
165
ป.2
1,458
1,435
2,893
164
ป.3
1,455
1,455
2,910
163
ป.4
1,451
1,293
2,744
161
ป.5
1,418
1,363
2,781
161
ป.6
1,433
1,444
2,877
161
รวมประถม
8,727
8,311
17,038
975
ม.1
170
91
261
18
ม.2
137
112
249
19
ม.3
154
96
250
19
รวมมัธยมต้น
461
299
760
56
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
11,208
10,567
21,775
1,333
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...