ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
51
48
99
16
อบ.2
849
763
1,612
123
อบ.3
955
817
1,772
126
รวม อบ.
1,855
1,628
3,483
265
ป.1
1,054
929
1,983
126
ป.2
1,069
1,001
2,070
130
ป.3
1,030
982
2,012
127
ป.4
1,052
990
2,042
128
ป.5
1,088
1,065
2,153
128
ป.6
1,114
975
2,089
127
รวมประถม
6,407
5,942
12,349
766
ม.1
179
142
321
22
ม.2
210
152
362
23
ม.3
186
153
339
23
รวมมัธยมต้น
575
447
1,022
68
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
8,837
8,017
16,854
1,099
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...