ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
51
76
127
17
อบ.2
875
842
1,717
119
อบ.3
1,006
923
1,929
123
รวม อบ.
1,932
1,841
3,773
259
ป.1
1,278
1,013
2,291
129
ป.2
1,198
1,077
2,275
129
ป.3
1,208
1,209
2,417
130
ป.4
1,171
1,122
2,293
127
ป.5
1,179
1,091
2,270
126
ป.6
1,141
1,169
2,310
127
รวมประถม
7,175
6,681
13,856
768
ม.1
157
82
239
13
ม.2
108
97
205
12
ม.3
93
76
169
13
รวมมัธยมต้น
358
255
613
38
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
9,465
8,777
18,242
1,065
ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564
Loading...