ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
60
77
137
16
อบ.2
954
896
1,850
121
อบ.3
1,131
953
2,084
127
รวม อบ.
2,145
1,926
4,071
264
ป.1
1,234
1,083
2,317
128
ป.2
1,198
1,187
2,385
128
ป.3
1,152
1,116
2,268
126
ป.4
1,180
1,085
2,265
123
ป.5
1,154
1,165
2,319
126
ป.6
1,239
1,156
2,395
127
รวมประถม
7,157
6,792
13,949
758
ม.1
125
107
232
12
ม.2
115
90
205
13
ม.3
107
68
175
13
รวมมัธยมต้น
347
265
612
38
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
9,649
8,983
18,632
1,060
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...