ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
37
40
77
13
อบ.2
1,375
1,245
2,620
194
อบ.3
1,475
1,423
2,898
203
รวม อบ.
2,887
2,708
5,595
410
ป.1
1,648
1,466
3,114
212
ป.2
1,745
1,737
3,482
215
ป.3
1,731
1,694
3,425
216
ป.4
1,683
1,538
3,221
208
ป.5
1,723
1,710
3,433
212
ป.6
1,835
1,662
3,497
212
รวมประถม
10,365
9,807
20,172
1,275
ม.1
596
531
1,127
52
ม.2
583
524
1,107
52
ม.3
545
500
1,045
51
รวมมัธยมต้น
1,724
1,555
3,279
155
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
14,976
14,070
29,046
1,840
ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563
Loading...