ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนธัญบุรี

จำนวน ชาย 53   คน หญิง 118  คน รวมทั้งหมด 171  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
1
2
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
1
2
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
1
0
1
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
1
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
1
1
2
 3. ครู
-
คศ.1
16
27
43
 ชำนาญการ
คศ.2
16
23
39
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
2
26
28
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
34
76
110
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
8
18
26
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
2
1
3
 6. พนักงานราชการ
-
-
1
0
1
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
6
21
27
รวมทั้งหมด
53
118
171