ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

จำนวน ชาย 66   คน หญิง 133  คน รวมทั้งหมด 199  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
2
2
4
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
2
2
4
 3. ครู
-
คศ.1
6
23
29
 ชำนาญการ
คศ.2
17
22
39
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
13
42
55
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
1
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
36
88
124
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
6
9
15
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
2
0
2
 6. พนักงานราชการ
-
-
0
5
5
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
19
29
48
รวมทั้งหมด
66
133
199