ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนอินทร์บุรี

จำนวน ชาย 19   คน หญิง 47  คน รวมทั้งหมด 66  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
1
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
0
1
1
 3. ครู
-
คศ.1
4
15
19
 ชำนาญการ
คศ.2
4
8
12
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
6
12
18
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
14
35
49
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
3
9
12
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
0
0
0
 6. พนักงานราชการ
-
-
1
1
2
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
0
0
0
รวมทั้งหมด
19
47
66