ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์)

จำนวน ชาย 74   คน หญิง 128  คน รวมทั้งหมด 202  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
4
4
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
0
4
4
 3. ครู
-
คศ.1
20
36
56
 ชำนาญการ
คศ.2
14
24
38
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
7
26
33
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
1
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
41
87
128
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
16
18
34
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
1
2
3
 6. พนักงานราชการ
-
-
0
0
0
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
15
17
32
รวมทั้งหมด
74
128
202