ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์)

จำนวน ชาย 76   คน หญิง 127  คน รวมทั้งหมด 203  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
4
4
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
0
4
4
 3. ครู
-
คศ.1
21
33
54
 ชำนาญการ
คศ.2
16
23
39
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
7
25
32
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
1
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
44
82
126
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
15
21
36
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
1
2
3
 6. พนักงานราชการ
-
-
0
1
1
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
15
17
32
รวมทั้งหมด
76
127
203