ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

จำนวน ชาย 39   คน หญิง 97  คน รวมทั้งหมด 136  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
1
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
0
1
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
4
0
4
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
4
0
4
 3. ครู
-
คศ.1
3
16
19
 ชำนาญการ
คศ.2
9
27
36
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
5
17
22
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
17
60
77
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
4
8
12
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
0
0
0
 6. พนักงานราชการ
-
-
1
3
4
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
13
25
38
รวมทั้งหมด
39
97
136