ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร

จำนวน ชาย 12   คน หญิง 45  คน รวมทั้งหมด 57  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
0
0
0
 3. ครู
-
คศ.1
0
3
3
 ชำนาญการ
คศ.2
2
0
2
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
5
29
34
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
7
32
39
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
2
8
10
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
1
0
1
 6. พนักงานราชการ
-
-
0
0
0
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
1
5
6
รวมทั้งหมด
12
45
57