ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์

จำนวน ชาย 33   คน หญิง 42  คน รวมทั้งหมด 75  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
0
0
0
 3. ครู
-
คศ.1
7
8
15
 ชำนาญการ
คศ.2
7
6
13
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
9
17
26
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
23
31
54
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
1
3
4
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
1
0
1
 6. พนักงานราชการ
-
-
3
1
4
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
4
7
11
รวมทั้งหมด
33
42
75