ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

จำนวน ชาย 18   คน หญิง 20  คน รวมทั้งหมด 38  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
0
0
0
 3. ครู
-
คศ.1
3
6
9
 ชำนาญการ
คศ.2
4
6
10
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
2
3
5
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
9
15
24
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
0
0
0
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
2
0
2
 6. พนักงานราชการ
-
-
3
3
6
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
3
2
5
รวมทั้งหมด
18
20
38