ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

จำนวน ชาย 41   คน หญิง 81  คน รวมทั้งหมด 122  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
1
1
2
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
2
0
2
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
3
1
4
 3. ครู
-
คศ.1
5
13
18
 ชำนาญการ
คศ.2
5
2
7
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
6
37
43
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
16
52
68
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
3
10
13
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
2
0
2
 6. พนักงานราชการ
-
-
2
0
2
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
14
18
32
รวมทั้งหมด
41
81
122