ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

จำนวน ชาย 51   คน หญิง 93  คน รวมทั้งหมด 144  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
2
1
3
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
2
1
3
 3. ครู
-
คศ.1
15
20
35
 ชำนาญการ
คศ.2
7
8
15
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
6
23
29
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
28
51
79
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
6
21
27
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
3
0
3
 6. พนักงานราชการ
-
-
3
4
7
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
8
16
24
รวมทั้งหมด
51
93
144