ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

จำนวน ชาย 51   คน หญิง 90  คน รวมทั้งหมด 141  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
1
1
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
3
1
4
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
3
2
5
 3. ครู
-
คศ.1
16
16
32
 ชำนาญการ
คศ.2
6
9
15
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
6
22
28
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
28
47
75
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
4
20
24
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
3
0
3
 6. พนักงานราชการ
-
-
3
4
7
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
9
17
26
รวมทั้งหมด
51
90
141