ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

จำนวน ชาย 51   คน หญิง 96  คน รวมทั้งหมด 147  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
1
0
1
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
1
2
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
2
1
3
 3. ครู
-
คศ.1
15
34
49
 ชำนาญการ
คศ.2
9
6
15
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
7
26
33
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
31
66
97
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
2
7
9
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
3
0
3
 6. พนักงานราชการ
-
-
3
4
7
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
9
18
27
รวมทั้งหมด
51
96
147