ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนน้ำยืนวิทยา

จำนวน ชาย 32   คน หญิง 58  คน รวมทั้งหมด 90  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
2
1
3
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
2
1
3
 3. ครู
-
คศ.1
10
17
27
 ชำนาญการ
คศ.2
3
3
6
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
6
24
30
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
19
44
63
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
7
7
14
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
0
0
0
 6. พนักงานราชการ
-
-
2
2
4
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
1
4
5
รวมทั้งหมด
32
58
90