ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม

จำนวน ชาย 30   คน หญิง 42  คน รวมทั้งหมด 72  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
2
1
3
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
2
1
3
 3. ครู
-
คศ.1
3
10
13
 ชำนาญการ
คศ.2
5
2
7
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
7
20
27
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
1
1
2
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
16
33
49
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
0
0
0
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
2
1
3
 6. พนักงานราชการ
-
-
1
0
1
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
8
6
14
รวมทั้งหมด
30
42
72