ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

จำนวน ชาย 23   คน หญิง 24  คน รวมทั้งหมด 47  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
1
0
1
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 3. ครู
-
คศ.1
8
8
16
 ชำนาญการ
คศ.2
1
4
5
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
4
6
10
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
13
18
31
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
2
1
3
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
2
0
2
 6. พนักงานราชการ
-
-
2
4
6
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
2
1
3
รวมทั้งหมด
23
24
47