ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนอำนาจเจริญ

จำนวน ชาย 73   คน หญิง 140  คน รวมทั้งหมด 213  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
2
2
4
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
2
2
4
 3. ครู
-
คศ.1
13
22
35
 ชำนาญการ
คศ.2
7
17
24
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
36
73
109
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
56
112
168
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
3
4
7
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
3
0
3
 6. พนักงานราชการ
-
-
3
2
5
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
5
20
25
รวมทั้งหมด
73
140
213