ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา

จำนวน ชาย 17   คน หญิง 25  คน รวมทั้งหมด 42  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
1
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
0
1
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
1
0
1
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 3. ครู
-
คศ.1
3
6
9
 ชำนาญการ
คศ.2
1
4
5
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
7
8
15
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
11
18
29
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
1
1
2
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
0
0
0
 6. พนักงานราชการ
-
-
2
4
6
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
2
1
3
รวมทั้งหมด
17
25
42