ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนเสนางคนิคม

จำนวน ชาย 20   คน หญิง 35  คน รวมทั้งหมด 55  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
1
2
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
1
1
2
 3. ครู
-
คศ.1
2
3
5
 ชำนาญการ
คศ.2
3
3
6
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
5
22
27
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
10
28
38
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
2
4
6
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
1
0
1
 6. พนักงานราชการ
-
-
2
1
3
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
3
1
4
รวมทั้งหมด
20
35
55