ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

จำนวน ชาย 46   คน หญิง 77  คน รวมทั้งหมด 123  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
2
0
2
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
2
0
2
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
4
0
4
 3. ครู
-
คศ.1
16
21
37
 ชำนาญการ
คศ.2
7
13
20
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
13
35
48
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
36
69
105
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
0
3
3
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
1
0
1
 6. พนักงานราชการ
-
-
2
2
4
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
2
3
5
รวมทั้งหมด
46
77
123