ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์

จำนวน ชาย 39   คน หญิง 54  คน รวมทั้งหมด 93  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
1
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
0
1
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
0
0
0
 3. ครู
-
คศ.1
12
18
30
 ชำนาญการ
คศ.2
3
3
6
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
8
11
19
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
23
32
55
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
9
14
23
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
2
0
2
 6. พนักงานราชการ
-
-
5
3
8
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
0
4
4
รวมทั้งหมด
39
54
93