ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนนาวังศึกษาวิช

จำนวน ชาย 30   คน หญิง 54  คน รวมทั้งหมด 84  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
0
0
0
 3. ครู
-
คศ.1
4
11
15
 ชำนาญการ
คศ.2
5
12
17
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
9
15
24
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
18
38
56
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
5
9
14
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
2
0
2
 6. พนักงานราชการ
-
-
4
5
9
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
0
2
2
รวมทั้งหมด
30
54
84