ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนหนองเรือวิทยา

จำนวน ชาย 63   คน หญิง 121  คน รวมทั้งหมด 184  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
1
0
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
1
0
1
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
2
2
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
1
2
3
 3. ครู
-
คศ.1
3
13
16
 ชำนาญการ
คศ.2
7
16
23
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
22
49
71
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
1
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
32
79
111
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
3
14
17
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
1
0
1
 6. พนักงานราชการ
-
-
1
1
2
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
24
25
49
รวมทั้งหมด
63
121
184