ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนเชียงคาน

จำนวน ชาย 41   คน หญิง 62  คน รวมทั้งหมด 103  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
2
0
2
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
2
0
2
 3. ครู
-
คศ.1
4
11
15
 ชำนาญการ
คศ.2
10
8
18
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
5
23
28
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
19
42
61
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
5
7
12
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
2
0
2
 6. พนักงานราชการ
-
-
2
2
4
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
10
11
21
รวมทั้งหมด
41
62
103