ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

จำนวน ชาย 53   คน หญิง 91  คน รวมทั้งหมด 144  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
1
1
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
1
2
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
1
2
3
 3. ครู
-
คศ.1
14
22
36
 ชำนาญการ
คศ.2
8
17
25
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
14
41
55
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
36
80
116
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
5
4
9
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
0
0
0
 6. พนักงานราชการ
-
-
3
3
6
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
6
2
8
รวมทั้งหมด
53
91
144