ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

จำนวน ชาย 52   คน หญิง 91  คน รวมทั้งหมด 143  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
3
4
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
1
3
4
 3. ครู
-
คศ.1
14
20
34
 ชำนาญการ
คศ.2
8
17
25
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
13
41
54
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
35
78
113
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
5
5
10
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
0
0
0
 6. พนักงานราชการ
-
-
4
3
7
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
5
2
7
รวมทั้งหมด
52
91
143