ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

จำนวน ชาย 44   คน หญิง 87  คน รวมทั้งหมด 131  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
3
3
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
0
3
3
 3. ครู
-
คศ.1
9
14
23
 ชำนาญการ
คศ.2
9
14
23
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
13
45
58
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
31
73
104
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
7
8
15
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
0
0
0
 6. พนักงานราชการ
-
-
4
3
7
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
1
0
1
รวมทั้งหมด
44
87
131