ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนสตรีศึกษา

จำนวน ชาย 87   คน หญิง 170  คน รวมทั้งหมด 257  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
3
0
3
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
3
0
3
 3. ครู
-
คศ.1
1
4
5
 ชำนาญการ
คศ.2
2
10
12
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
32
109
141
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
35
123
158
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
3
4
7
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
4
1
5
 6. พนักงานราชการ
-
-
2
0
2
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
37
39
76
รวมทั้งหมด
87
170
257