ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

จำนวน ชาย 56   คน หญิง 99  คน รวมทั้งหมด 155  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
3
1
4
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
3
1
4
 3. ครู
-
คศ.1
8
13
21
 ชำนาญการ
คศ.2
2
4
6
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
36
70
106
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
46
87
133
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
2
6
8
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
1
1
2
 6. พนักงานราชการ
-
-
3
3
6
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
99
155