ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนมุกดาหาร

จำนวน ชาย 39   คน หญิง 82  คน รวมทั้งหมด 121  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
1
2
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
1
1
2
 3. ครู
-
คศ.1
9
22
31
 ชำนาญการ
คศ.2
6
13
19
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
14
37
51
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
29
72
101
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
1
7
8
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
5
0
5
 6. พนักงานราชการ
-
-
2
1
3
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
0
0
0
รวมทั้งหมด
39
82
121