ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

จำนวน ชาย 33   คน หญิง 112  คน รวมทั้งหมด 145  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
0
0
0
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
1
1
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
3
3
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
0
4
4
 3. ครู
-
คศ.1
5
16
21
 ชำนาญการ
คศ.2
3
24
27
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
5
37
42
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
13
77
90
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
0
0
0
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
1
2
3
 6. พนักงานราชการ
-
-
4
1
5
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
15
27
42
รวมทั้งหมด
33
112
145