ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

จำนวน ชาย 28   คน หญิง 111  คน รวมทั้งหมด 139  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
1
0
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
2
2
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
0
2
2
 3. ครู
-
คศ.1
3
14
17
 ชำนาญการ
คศ.2
5
29
34
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
5
30
35
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
13
73
86
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
1
8
9
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
2
2
4
 6. พนักงานราชการ
-
-
4
1
5
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
7
24
31
รวมทั้งหมด
28
111
139