ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

จำนวน ชาย 86   คน หญิง 144  คน รวมทั้งหมด 230  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
3
4
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
1
3
4
 3. ครู
-
คศ.1
7
17
24
 ชำนาญการ
คศ.2
10
29
39
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
22
44
66
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
39
90
129
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
14
15
29
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
3
2
5
 6. พนักงานราชการ
-
-
0
0
0
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
28
34
62
รวมทั้งหมด
86
144
230