ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนแม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา)

จำนวน ชาย 39   คน หญิง 60  คน รวมทั้งหมด 99  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
2
0
2
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
2
0
2
 3. ครู
-
คศ.1
10
13
23
 ชำนาญการ
คศ.2
8
10
18
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
2
14
16
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
20
37
57
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
7
16
23
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
1
1
2
 6. พนักงานราชการ
-
-
2
1
3
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
6
5
11
รวมทั้งหมด
39
60
99