ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนแม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา)

จำนวน ชาย 41   คน หญิง 58  คน รวมทั้งหมด 99  คน