ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

จำนวน ชาย 29   คน หญิง 157  คน รวมทั้งหมด 186  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
1
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
0
1
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
2
2
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
0
2
2
 3. ครู
-
คศ.1
1
4
5
 ชำนาญการ
คศ.2
1
7
8
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
6
63
69
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
1
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
8
75
83
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
2
11
13
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
1
2
3
 6. พนักงานราชการ
-
-
1
0
1
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
17
66
83
รวมทั้งหมด
29
157
186