ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม

จำนวน ชาย 8   คน หญิง 11  คน รวมทั้งหมด 19  คน